Faculty & Staff

१. प्रा. डॉ. जी. आर. पगडे     प्र. प्राचार्य         एम. ए.(लोकप्रशासन), एम. फिल.,

२. प्रा. डॉ. ए. एम. कठारे    प्रोफेसर व विभाग प्रमुख        एम. ए.(इतिहास), एम. फिल., पीएच. डी.

३. प्रा. सी. के. धोंडगे       सहयोगी प्राध्यापिका        एम. ए.(इतिहास)

४. प्रा. डॉ. व्ही. के. साखरे      सहाय्यक प्राध्यापिका       एम. ए. (इतिहास), एम. एड्‌, एम. फिल.,

पीएच. डी.

लोकप्रशासन विभाग

१. प्रा. डॉ. जी. आर. पगडे   सहयोगी प्राध्यापक         एम. ए.(लोकप्रशासन), एम. फिल.,

विभाग प्रमुख             पीएच. डी.

२. प्रा. एस. पी. गुट्टे        सहाय्यक प्राध्यापक        एम. ए. (लोकप्रशासन), नेट

शारिरीक शिक्षण विभाग

१. प्रा. डॉ. जी. एम. तोगरे   सहयोगी प्राध्यापक         एम. पी. एड्‌., पीएच. डी.

विभाग प्रमुख

२. प्रा. डॉ. यु. ए. धुमाळ    सहयोगी प्राध्यापक         एम. पी. एड्‌., पीएच. डी.

३. प्रा. डॉ. सी. एन. हनुमंते शा. शि. संचालक          एम. पी. एड्‌., एम. फिल., पीएच. डी.

समाजशास्त्र विभाग

१. प्रा. डॉ. एस. बी. बुरूडे    सहयोगी प्राध्यापिका       एम. ए. (समाजशास्त्र), एम. फिल.,

विभाग प्रमुख             पीएच. डी.

हिंदी विभाग

१. प्रा. जी. जे. मोरे        सहयोगी  प्राध्यापक        एम. ए. (हिंदी), एम. फिल.

विभाग पुमुख

२. प्रा. डॉ. आर. डी. शिंदे    सहयोगी प्राध्यापक         एम. ए. (हिंदी), पीएच. डी.

 

इंग्रजी विभाग

१. प्रा. आर. डी. कुसूरकर    सहयोगी प्राध्यापक         एम. ए. (इंग्रजी)

विभाग प्रमुख

२. प्रा. डॉ. एस. जी. सुदाम सहयोगी प्राध्यापक         एम. ए. (इंग्रजी), पीएच. डी.

 

मराठी विभाग

१. प्रा. डॉ. एस.एस.खामकर  सहयोगी प्राध्यापक         एम. ए. (मराठी), पीएच. डी.

विभाग प्रमुख

२. प्रा. डॉ. डी. एस. सावंत   सहाय्यक प्राध्यापक        एम. ए.(मराठी), बी. एड्‌., पीएच. डी.

३. प्रा. यु. डी. पुजारी       सहाय्यक प्राध्यापक        एम. ए.(मराठी), नेट

 

अर्थशास्त्र विभाग

१. प्रा. व्ही. टी. ठाकूर            सहयोगी प्राध्यापक         एम. ए.(अर्थशास्त्र), सेट

विभाग प्रमुख

 

राज्यशास्त्र विभाग        

१. प्रा. डॉ. एम. आर. कदम सहाय्यक प्राध्यापक        एम. ए.(राज्यशास्त्र), नेट, पीएच. डी.

विभाग प्रमुख

 

वाणिज्य विभाग

१. प्रा. डॉ. टी. एम. शिंदे    सहयोगी प्राध्यापक         एम. कॉम., एम. फिल, पीएच. डी.

विभाग प्रमुख

२. प्रा. डी. के. शिनगारे           सहाय्यक प्राध्यापक        एम. कॉम., एम. फिल

 

 

प्राणीशास्त्र विभाग

१. प्रा. डॉ. ई. एस. पवार    सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी.(प्राणीशास्त्र), पीएच. डी.

विभाग प्रमुख

२. प्रा. डॉ. एन. व्ही. श्रीरामे  सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी.(प्राणीशास्त्र), पीएच. डी.

 

वनस्पतीशास्त्र विभाग

१. प्रा. डॉ. एन. जे. एम. रेड्डी      प्रोफेसर व विभाग प्रमुख     एम. एस्सी.(वनस्पतीशास्त्र), पीएच. डी.

२. प्रा. डॉ. के. एम. शेंडगे   सहाय्यक प्राध्यापक        एम. एस्सी.(वनस्पतीशास्त्र), पीएच. डी.

 

रसायनशास्त्र विभाग

१. प्रा. बी. एन. राऊत      सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी.(कृषी रसायनशास्त्र), एम. फिल.,

विभाग प्रमुख             डी. एच. ई.

२. प्रा. जे. के. रोडगे        सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी. (कृषी रसायनशास्त्र)

३. प्रा. डॉ. बी.एन.मुठाळ      सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी. (रसायनशास्त्र), एम. फिल,

पीएच. डी.

४. प्रा. डॉ. पी.बी.गुजराथी      सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी.(रसायनशास्त्र),

एम. फिल.पीएच. डी.

५. प्रा. मॅगी एन. के.       सहयोगी प्राध्यापिका        एम. एस्सी. (रसायनशास्त्र),

 

भौतिकशास्त्र विभाग

१. प्रा. यु. एस. चोंडे        सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी. (भौतिकशास्त्र)

विभाग प्रमुख

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

१. प्रा. डॉ. आर. एन. खुळे   सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी. (इलेक्ट्रॉनिक्स), पीएच. डी.

विभाग प्रमुख

२. प्रा. एस. टी. अग्रवाल    सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी. (इलेक्ट्रॉनिक्स)

 

गणित विभाग

१. प्रा. डॉ. आर. व्ही. काकडे सहयोगी प्राध्यापक         एम. एस्सी. (गणित), पीएच. डी.

विभाग प्रमुख

 

ज्युनिअर कॉलेज प्राध्यापकवृंद

१. प्रा. एस. एन. चिवडे (पर्यवेक्षक)  बी. कॉम., एम. ए., एमपी. एड,    शा.शि./स. कार्यपध्दती

२.  प्रा. एन. एम. ऐनगुंदे         एम. ए., एम. एड्‌.               मराठी

३.  प्रा. एस. एस. जोंधळे         एम. ए., बी. एड्‌.                हिंदी

४.  प्रा. आर. सी. खैरे            एम. ए., बी. एड्‌                 संस्कृत

५.  प्रा. व्ही. पी. कच्छवे          एम. ए., बी. एड्‌., एल.एल.बी.      इंग्रजी / भुगोल

६.  प्रा. जी. जे. मंगनाळे          एम. ए., बी. एड्‌.                इंग्रजी

७.  प्रा. आर. एस. मोरे                 एम. ए., बी. एड्‌                 राज्यशास्त्र

८.   प्रा. एस. आर. आंबटवाड            एम. ए., बी. एड्‌.                समाजशास्त्र

९.   प्रा. डी. व्ही. सूर्यवंशी         एम. ए., बी. एड्‌.                समाजशास्त्र

१०. प्रा. कु. एल. आर. आंबटवाड    एम. ए., बी. एड्‌.                इतिहास

११. प्रा. एच. टी. वाडकर          एम. ए., बी. एड्‌.                इतिहास

१२. प्रा. ए. बी. लिंगायत          एम. ए., बी. एड्‌.                अर्थशास्त्र/सहकार

१३. प्रा. जी. बी. मोरे             एम. ए., बी. एड्‌.                अर्थशास्त्र

१४. प्रा. डी. एस. जाधव           एम. एस्सी., बी. एड्‌.                   भौतिकशास्त्र

१५. प्रा. एम. डी. चामलवार        एम. एस्सी., बी. एड्‌.             रसायनशास्त्र

१६. प्रा. एम. आर. मिरकुटे        एम. एस्सी., एम. एड्‌.                  भौतिकशास्त्र

१७. प्रा. बी. टी. नाईकवाडे         एम. एस्सी., बी. एड्‌., एल.एल.बी.  पीक उत्पादन

१८. प्रा. आय. के. रनेर                  एम. एस्सी., बी. एड्‌.             जीवशास्त्र

१९. प्रा. एस. जी. केरले                 एम. एस्सी., बी. एड्‌.             गणित

२०. प्रा. एम. एम. परीहार         एम. एस्सी., बी. एड्‌.             जीवशास्त्र

२१. प्रा. एस. एस. देशमुख         एम. एस्सी., एम. एड्‌, नेट        रसायनशास्त्र

२२. प्रा. व्ही. आर. राठोड          एम. कॉम., बी. एड्‌.              पुस्त. पालन/लेखाकर्म

 

शिक्षकेत्तर कर्मचारीवृंद

 

१. श्री एच. एन. इंगळे                  अधिक्षक

२. श्री एम. एम. पेठकर                 मुख्य लिपिक

३. श्री टी. व्ही. आंबेकर                 वरिष्ठ लिपिक

४. श्री जी. बी. पंढरे              वरिष्ठ लिपिक

५. श्री एम. आर. आंबटवाड        ग्रंथालय लिपिक

६. श्री आर. व्ही. जोगदंड          कनिष्ठ लिपिक

७. श्री एम. टी. देशमुख           कनिष्ठ लिपिक

८. श्री टी. डी. आगलावे           कनिष्ठ लिपिक (लेखा विभाग)

९.   श्री गुलाम जिलानी     डी.         प्रयोगशाळा सहाय्यक

१०. श्री व्ही. एन. कांबळे          प्रयोगशाळा सहाय्यक

११. श्री के. आर. वरपडे                 प्रयोगशाळा सहाय्यक

१२. श्री डी. एस. फुले             प्रयोगशाळा सहाय्यक

 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीवृंद

१.   श्री डी. व्ही. पेठकर                प्रयोगशाळा परिचर

२.   श्री टी. के. गिरे             प्रयोगशाळा परिचर

३.   श्री जे. एच. ठाकूर                 प्रयोगशाळा परिचर

४.   श्री एस. के. आईनवाड        प्रयोगशाळा परिचर

५.   श्री एस. के.  गायकवाड      प्रयोगशाळा परिचर

६.   श्री एन. पी. कुंरूदे                 प्रयोगशाळा परिचर

७.   श्री एस. एम. गरूडकर        प्रयोगशाळा परिचर

८.   श्री टी. के. पेठकर                 प्रयोगशाळा परिचर

९.   श्री डी. बी. गुंजाळे                 प्रयोगशाळा परिचर

१०. श्री बी. के. मुंढे              प्रयोगशाळा परिचर

११. श्री शेख जाकेर हुसेन          प्रयोगशाळा परिचर

१२. श्री आर. एन. गायकवाड             प्रयोगशाळा परिचर

१३. श्री बी. एस. नखाते           ग्रंथालय परिचर

१४. श्री जी. आर. जाधव           ग्रंथालय परिचर

१५. श्री बी. पी. बिजलगावे         ग्रंथालय परिचर

१६. श्री एस. एच. रासवंत          ग्रंथालय परिचर

१७. श्री आर. एम. देशमुख         ग्रंथालय परिचर

१८. श्री आर. एम. जाधव          सेवक

१९. श्री के. जी. सोळंके                 सेवक

२०. श्री एल. एम. कळसकर        सेवक

२१. श्री. के. टी. जाधव                  सेवक

२२. श्रीमती सी. आर. मुंढे         सेवक

२३. श्रीमती एस. आर. शेंडगे       सेवक